امروز : سه شنبه ۱۴۰۳ هشتم خرداد
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران
سامانه اطلاع رسانی و خرید و فروش برج ها و مجتمع های تجاری ایران

کارگزاری فروش - مهندس سراج 09152088361آوا سنتر

تعداد طبقات : 16     ارتفاع برج : 40 متر     شهر:    تهران
0 ستاره از میانگین نظرات 0 کاربر

0
امتیاز:0/5
تعداد نمایش : 91399معرفی

در پــی دو ســال ســعی و کوشــش مســتمر مهندســین و متخصصیــن بــا هــدف ایجــاد یکــی از خــاص ترین مجتمع هــای تخصصــی طــلا و جواهر (تجاری،رفاهی،فرهنگی) با نام مجتمع تجاری آوا سنتر بــرای اولیــن بــار در ایــران و بــا رعایــت اســتانداردهای روز دنیــا احــداث خواهــد شــد. ایــن مجتمــع بــا بهــره گیــری و دعــوت از متخصصــان ممتــاز و برجســته ایرانــی و بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی توســط گــروه آبــاد ســازان ایــران (آوا) آغــاز بــه کار مــی کنــد. شــایان ذکــر اســت کــه انتخــاب ایــن مــکان بــه دلیــل موقعیــت ویــژه مناســب شــهری و ترافیکی در ایــن منطقــه، بــرای دسترســی راحــت و بــی دغدغــه مراجعیــن نیــز از اهمیــت فراوانی برخــوردار خواهــد بــود، کــه بدیهــی اســت ایــن پــروژه را از هــر جهــت متمایــز و بــدون شــک آن را در رده پــروژه هــای منحصــر بــه فــرد در صنــف طــلا و جواهــر ایــران مطــرح خواهــد کــرد.

تجاری
در طبقات زیر زمین دوم الی طبقه اول در چهار طبقه شامل 91 باب مغازه بین متراژ حدود 22 الی 150 متر مربع می باشد و متراژ مفید حدود 4000 متر مربع تجاری می باشد. دیوار های جدا کننده مغازه ها به لحاظ امنیتی و کاربری طلا و جواهر از دیوار های بتن مسلح و شبکه میلگرد پیش بینی شده است. دسترسی طبقات تجاری از طریق پله برقی ها، آسانسورها و راه پله ها می باشد. سرویس های بهداشتی لوکس در طبقات 5/2- و2+ پیش بینی شده است که امکان دسترسی به آنها از طبقات تجاری به راحتی میسر می باشد. ویدهای مرکزی شرقی و غربی چشم انداز بسیار زیبایی به طبقات تجاری می دهد.سقف ویدها در طبقه دوم با نمای شیشه ای (sky light) پوشیده شده است.

 

 بخش های تجاری آواسنتر

بخش گالـری های طلا و جـواهر

ایــن طبقــه شــامل گالــری هــا و نمایندگــی هــای برندهــای معــروف روز دنیــا و تولیــد کننــدگان موفــق و نخبــه داخلــی اســت کــه در محیطــی وســیع و فضایــی مــدرن و لوکــس، بــه ارائــه محصــولات و خدمــات بــه مراجعیــن خواهنــد پرداخــت.
شامل واحدهای تجاری با مجموع مساحت 1,120 مترمربع
مساحت متوسط : 101 مترمربع

بخش جواهرات قیمتی

این طبقه بصورت تخصصی به جواهرات و سنگ‌های قیمتی اختصاص خواهد داشت که در آن خدمات تولیدکنندگان و نمایندگان برندهای مطرح این بخش به خریداران ارائه می‌گردد.

شامل واحدهای تجاری با مجموع مساحت 900 مترمربع

مساحت متوسط: 45 مترمربع 

بخش برندهای نام آشنای طلا

این طبقه شامل واحدهای تجاری و فروشگاه های مطرح داخلی است که به دلیل طراحی این بخش در طبقات پایین مجتمع، دارای حس امنیت و تسلط بیشتری برای انتخاب مشتریان و مراجعه کنندگان خواهد بود.
شامل واحدهای تجاری با مجموع مساحت 915 متر مربع 
مساحت متوسط: 38 متر مربع

بخش طراحان طلا و جواهر

این طبقه شامل نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های مربوط به طراحان متخصص داخلــی و بیــن المللــی اســت کــه پاســخگو بــرای انــواع و اقســام ســلیقه هــا و همچنیــن دارای جدیــد تریــن و بــه روزتریــن طــرح هــا و دیزایــن هــای خــاص و متنــوع خواهــد بود. 

شامل واحدهای تجاری با مجموع مساحت 1,229 مترمربع

مساحت متوسط : 39 مترمربع

فرهنگی

 

در طبقه هشتم ساختمان با متراژ 1700 متر مربع فضای مفید در نظر گرفته شده است.

رستوران

 

در طبقه نهم و دهم می باشد که سه واحد در طبقه نهم و یک واحد در طبقه دهم پیش بینی شده است.در طبقه ششم انبارهای مواد غذایی (سردخانه) زیر صفر و بالای صفر به صورت مجزا در نظر گرفته شده که توسط یک دستگاه آسانسور اختصاصی به طبقات رستوران مرتبط می باشند. در ضلع شمالی طبقه نهم فضای تراس جهت رستوران ها و استفاده از فضای باز با چشم انداز شمال تهران و نیز در بام فضای آزاد مورد استفاده رستوران و روف گاردن جهت استفاده رستورانها پیش بینی شده است.

پارکینگ

 

 8 درصــد کاربــران آوا ســنتر از طریــق پارکینــگ وارد مجموعــه مــی شــوند کــه کارفرمــا و طراحــان ایــن پــروژه را بــر آن داشــته تــا بــر اســاس مطالعــات ترافیکــی انجــام شــده حــدود تمهیــدات ویــژه ای جهــت رفــاه و آســایش مــردم و روان ســازی ترافیــک در نظــر بگیرنــد. در ایــن راســتا مســیری مجــزا بــرای حرکــت رفــت و برگشــت خودروهــا طراحــی شــده اســت کــه کمتریــن پیچیدگــی و ســختی را بــرای راننــدگان ایجــاد خواهــد کــرد و حرکــت روان و مطمئــن آنــان را در پارکینــگ ممکــن مــی ســازد.

پارکینگ های پروژه شامل ده طبقه که چهار طبقه زیر زمین و شش طبقه فوقانی می باشد و جمعاًحدود 400 واحد پارکینگ می باشد.ورودی ها از خیابان فیروزبخش و خروجی ها ازخیابان اقدسیه می باشد.پارکینگ ها به صورت دو رمپ مجزا (رمپ ورودی و رمپ خروجی) در نظر گرفته شده که در هر طبقه امکان دسترسی رمپ ها به یکدیگر وجود دارد. پارکینگ ها به صورت رمپ پارکینگ با شیب حدود 5% می باشد و کلیه مسیرهای حرکت اتومبیل به صورت یک طرفه طراحی شده است.

مشخصات کامل برج

مجتمع تجاری آوا سنتر  در زمینی به مساحت 2,560 متر مربع، شامل 16 طبقه می باشد که 6 طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و ده طبقه فوقانی به مساحت زیر بنای کل 32,500 متر مربع می باشد. طبقات شامل: زیر زمین ششم الی زیر زمین سوم با کاربری پارکینگ و انباری، زیر زمین 2.5- با کاربری سرویس بهداشتی، فضاهای خدماتی و تأسیسات می باشد. زیر زمین دوم الی طبقه اول در چهار طبقه با کاربری تجاری ،طبقات دوم الی هفتم با کاربری پارکینگ و طبقه هشتم کاربری فرهنگی و طبقات نهم و دهم با کاربری رستوران می باشد.در مجموع مجتمع آواسنتر حدود 440 واحد پارکینگ،4,000 متر مربع شامل 91 باب تجاری،1,700 متر مربع فرهنگی،1,205 متر مربع شامل چهار واحد رستوران و 819 متر مربع انباری تجاری شامل 74 واحد می باشد.

مجتمع آوا سنتر جهت تأمین روشنایی طبیعی دارای دو وید اصلی می باشد که از طبقه زیر زمین اول الی بام ادامه دارد. ورودیهای پارکینگ های طبقات فوقانی و زیرین از خیابان فیروز بخش در ضلع شرقی و خروجی های مربوطه از خیابان اقدسیه در ضلع غربی می باشد. همچنین ورودی اصلی مجموعه از تقاطع خیابان اقدسیه و فیروز بخش و ورودی دوم از خیابان فیروز بخش می باشد.

سایر بخش‌های مجتمع تجاری آوا سنتر

انباری های تجاری

مجتمع آوا سنتر دارای 74 واحد انباری تجاری با متراژ حدود 5 الی 20 متر مربع و جمعاً 819 متر مربع می باشد. انبارها در طبقات 6- الی 3- و نیز طبقه دوم است. چهار واحد گارگاه تعمیرات طلا و جواهر در طبقه 3- با دسترسی مجزا پیش بینی شده، ضمناً در طبقات انباری سرویس های بهداشتی نیز در نظر گرفته شده است.

·      تأسیسات

این مجتمع دارای دو واحد موتور خانه مرکزی در طبقات 2.5- و 7+ می باشد که موتور خانه 2.5- جهت تجاری ها و موتور خانه 7+ جهت فرهنگی و رستوران تعبیه شده است. سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان به صورت ترکیبی از چیلرهای تراکمی و دستگاه های هواساز و نیز دیگهای حرارتی می باشد. منابع آب آشامیدنی و آتش نشانی و پمپ خانه در طبقه 6- در نظر گرفته شده است. جهت تأمین برق اضطراری از سه دستگاه ژنراتور استفاده شده که در صورت نیاز تأمین برق کل مجتمع را به صورت 100% انجام می دهند.

·       نما

نمای مجتمع ترکیبی است از نمای شیشه ای در طبقات تجاری و فرهنگی و رستوران (چهار طبقه) و نمای فلزی به صورت پانچ در طبقات پارگینگ که امکان عبور هوا و تهویه لازم را برای پارکینگ های فوقانی ایجاد می نماید.توضیح اینکه به لحاظ مسائل امنیتی و کاربری طلا و جواهر نمای شیشه ای طبقه همکف و اول به صورت شیشه چند جداره و ضد گلوله طراحی شده است. همچنین از طرح های خاص نور پردازی در نمای ساختمان استفاده می شود.

·      فضاهای خدماتی

فضاهای خدماتی در پروژه آواسنتر در طبقه 2.5- قرار دارد که شامل اتاق مدیریت مانیتورینگ ،اتاق دخانیات (smoke room ) و آژانس اتومبیل، اتاقهای تأسیسات و سرایداری می باشد. همچنین جهت استراحت رانندگان، تأسیسات و نگهبانی و حراست فضاهایی دارای سرویس بهداشتی مناسب در طبقات 5- و 4- و 3- در ضلع غربی پیش بینی شده است.

·        آسانسور و پله برقی

پروژه آواسنتر دارای شش دستگاه پله برقی می باشد که بین طبقات 2- الی طبقه اول (چهار طبقه تجاری) می باشد. آسانسورهای پروژه شامل 8 دستگاه می باشد که دو دستگاه آسانسور شیشه ای (پانوراما) 13 نفره در وید شرقی بین طبقات 6- الی طبقه اول، دو دستگاه آسانسور شیشه ای 13 نفره در وید غربی بین طبقات اول الی نهم، دو دستگاه آسانسور 13 نفره در ضلع شرقی از طبقه همکف الی دهم، یک دستگاه آسانسور 13 نفره برانکاربر در ضلع غربی از طبقه 6- الی نهم و یک دستگاه آسانسور 8 نفره اختصاصی از انبار مواد غذایی در طبقه 6+ به طبقات رستوران (نهم و دهم) تعبیه شده است.

 

·        سیستم های ایمنی و امنیتی

ساختمان آواسنتر به لحاظ کاربری بازار طلا و جواهر از سیستم های امنیتی ویژه ای برخوردار است. استفاده از شیشه ضد گلوله در نمای طبقات تجاری همکف و اول، سیستم دوربین مدار بسته با قابلیت شناسایی بالا، سیستم اعلام سرقت، سیستم کنترل هوشمند پارکینگ‌ها، سیستم شبکه، سیستم کنترل تردد، سیستم اعلان حریق آدرس پذیر و اطفاء حریق، سیستم مدیریت هوشمند مجتمع BMS با امکان مانیتورینگ و کنترل، سیستم آنتی موبایل و آنتن مرکزی از مزایای این پروژه می باشد.

از دیگر امکانات منحصر به فرد این مجموعه:

ساختار اسکلت بتنی یکپارچه سقف و ستون های مورب و هــم چنیــن مجــزا ســاختن رمــپ هــای ورودی و خروجــی پارکینــگ هــا بــرای دسترســی و خــروج ســهل و آســان مشــتریان، ارتفاع بلند طبقات تجاری در کنار ووید (VOID) های میانی برای رسیدن به فضایی آرامش بخش بــه دلیــل عــدم وجــود دیــوار هــای برشــی.
چنانچــه فــرد یــا شــرکتی در ارائــه محصــولات خــود نیــاز بــه یــک ســالن یــا نمایشــگاه بــا متــراژ دلخــواه داشــته باشــد بــه راحتــی مــی توانــد بــا خریــد تعــداد واحــد هــای مــورد نیــاز در کنــار هــم و ادغــام آن هــا بــه ایــن هــدف دســت پیــدا کنــد.


 اطلاعات مشاوران

مشاور معماری: آقای مهندس دانشمیر (گروه حرکت سیال)

مشاور سازه: آقای دکتر میر قادری

مشاور تأسیسات مکانیکی و برقیشرکت انرژی

مشاور ژئو تکنیکشرکت تینا خاک

مشاور پایدار سازی و نیلینگ و مجری: شرکت سروش دریایی

مشاور بازاریابی و تبلیغاتآقای دکتر خطیبی 

مشاور مطالعات سنجش بازار: آقای قائدی

ویژگی های معماری

حساســیت بــالای پــروژه تجــاری آوا ســنتر، طراحــان و معمــاران حرفــه ای ایــن پــروژه را بــر آن داشــت کــه عـلاوه بــر مــلاک قــراردادن آییــن نامــه هــای موجــود و معتبــر ایــران از اســتانداردها، آزمایشــات و روش هــای پیچیــده تــر بــا ضریــب امنیتــی بالاتــر متناســب بــا طراحــی ســازه هــای بســیار حســاس نیــز بــه کار گرفتــه شــود تــا فضــای امنیتــی بســیار بالایــی را بــرای فروشــندگان و خریــداران ایجــاد گــردد. همــواره وقتــی کــه بخشــی از یــک ســازه در زیــر ســطح زمیــن ســاخته مــی شــود یکی از نگرانــی طراحــان، تأمیــن نــور طبیعــی محیــط اســت. بنابرایــن وجــود دو وویــد در طبقــات تجــاری نــه تنهــا باعــث نورگیــری طبیعــی فضــای داخلــی مــی شــود بلکــه باعــث تنــوع فضــا و تــداوم و یکپارچگــی بیشــتر فضــای داخلــی پــروژه نیــز مــی باشــد.

سازه یکپارچه

ســازه کــم نظیــر مرکــز تجــاری آوا ســنتر، از نــوع اســکلت بتنــی بــوده کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران، ســازه بتنــی بــا چنیــن روشــی احــداث مــی شــود. ازدیگــر ویژگــی هــای بارز ایــن ســازه مــی تــوان بــه ســقف هــای زیــن اســبی و ســتون هــای مــورب اشــاره کــرد. راز مانــدگاری و پایــداری یــک بنــا را بایــد در فونداســیون و اســکلت یکپارچــه آن جســتجو کــرد. بــه جــرأت مــی تــوان گفــت کــه مهــم تریــن و اثرگــذار تریــن عامــل در عمــر مفیــد یــک ســاختمان عملکــرد و کارایــی اســکلت و فونداســیون آن ســاختمان مــی باشــد.

امکانات و خدمات
سیستم تهویه پارکینگ
 
یکی از مزایای مجتمع تجاری آواسنتر استفاده از سیستم هوشمند تهویه پارکینگ به جای سیستم معمول تهویه می باشد. استفاده از جت فن های ورودی و خروجی هوا در هر طبقه و نیز جت فن های زیر سقفی به همراه تعبیه سنسورهای co (منو اکسید کربن) امکان تهویه بسیار مطلوبی را جهت پارکینگ های طبقات زیرزمین فراهم می‌آورد. همچنین در صورت بروز آتش سوزی جت فن ها به صورت هوشمند عمل نموده و با ظرفیت کامل عملیات تخلیه دود را به انجام می رسانند. تعداد جت فن های به کار افتاده متناسب با حجم اتومبیل های موجود در پارکینگ می باشد واین امر باعث صرفه جویی در مصرف برق می شود.
پلان ها
موقعیت جغرافیایی
تهران، خیابان اقدسیه، نبش خیابان فیروزبخش، مجتمع تجاری آواسنتر
 
 
 جهت خرید مجتمع تجاری آواسنتر تهران،خرید مجتمع تجاری آواسنتر اقدسیه،قیمت مجتمع آواسنتر،خرید واحد تجاری در مجتمع آوا سنتر، خرید واحد تجاری در تهران، خرید ملک در تهران، خرید برج در تهران،خرید آپارتمان اقامتی در تهران،اطلاع از قیمت برج های لوکس تهران و سایر برج ها و مجتمع های مسکونی،تجاری،اداری در تهران،مشهد،تبریز،اصفهان،کیش،شیراز و ... با آیتیس در تماس باشید.  
نظرات
نظر شما
امتياز کاربران 0 از 5